Kur’an-ı Kerim’de İsrail’in Sonu

Yahudi meselesinin bizleri ilgilendiren çok önemli bir yönü, Kur’an-ı Kerim’de beyan buyrulan İsra Sûresi ve ayetleridir.

Malûm olduğu üzere, Kur’an-ı Kerim’de Yahudilerle alakalı değişik birçok ayet bulunmakta ve genel olarak Yahudinin yapısı, karakteri, fiilleri bizlere anlatılmaktadır. Yahudi’de ırk ve din, adeta bütünleşmiştir. Yahudi olmayan Musevî ve Musevî olmayan Yahudi, hemen hemen yok gibidir. Cenab-ı Hak da bu kavmi lanetlediğini açıkça ifade etmektedir. “Onların üzerine horluk ve yoksulluk yüklendi. Allah’ın gazabına uğradılar. Bu Allah’ın ayetlerini inkar ettiklerinden ve haksız yere Hz. Zekeriya, Hz. Yahya ve Hz. Şuayb gibi peygamberleri öldürerek isyan etmelerinden ve aşırı gitmelerindendir.” (Bakara Sûresi, ayet: 61)

O peygamber katilleri hakkında, Maide Sûresinin 64. ayetinde şöyle buyuruluyor: “Bir de Yahudiler, Allah’ın eli bağlıdır, cömert değildir, dediler. Bu dedikleri söz sebebiyle, elleri hayır yapmak hususunda bağlandı ve lanetlendiler. Doğrusu Allah’ın kudret elleri açıktır, dilediği gibi ihsan eder. Andolsun ki, sana Rabbinden indirilen ayetler, onlardan bir çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır.”

“Lanetlenen Yahudilere, acaba Cenab-ı Hakk’ın biçtiği hüküm nedir?” şeklinde bir soru gündeme getirilir ve Kur’an ayetleri bu gözle taranırsa, karşımıza İsra Sûresi çıkmaktadır. Bu sûrenin başlıca özellikleri şunlardır:

• İsra sûresi, Müslümanlarla Yahudilerin münasebetlerinden bahsetmektedir.
• Allah’ın Resûlü, Mescid-i Aksa’nın ‘Mescid’ oluşunu belirtmek ve onun çevresinden Sidretü’l-Münteha’nın yeraldığı yüce gök katlarına yükselmek için, Mekke’den Kudüs’e, o gece teşrif etmiştir.
• Mekke döneminde nüzul eden İsra sûresinde Allah, İsrail oğullarının yok edilmesine sebep olacak iki fesattan haber vermektedir. İşte önemli nokta buradadır! Acaba bahsolunan bu iki fesat, ayetin nüzulünden önce mi gerçekleşmiştir, yoksa daha sonra mı gerçekleşecektir!

“Kitapta İsrailoğullarına şu hükmü verdik ki: “Doğrusu siz o ülkede iki defa fesat çıkaracaksınız ve çok kibirlenip böbürleneceksiniz.” (İsra, 4)

Beşinci ayette geçmekte olan ‘İza’ Arapça’da zarf edatı olarak kullanılan bir kelimedir ve olayın gelecekte gerçekleşeceğini gösterir. Aynı şekilde 4. ayette yer almakta olan ‘le tuisidunne’ ve ‘le ta’lunne’ kelimelerindeki ‘le’ de, Arap gramerinde gelecek için kullanılır. Öyleyse bu kelimelerin varoluşu, Yahudilerin çıkaracakları fesadın daha gelmemiş olup, ayetlerin nüzulünden sonra gelecek bir zaman diliminde gerçekleşeceğini bizlere anlatmaktadır.

“Bu ikisinden birincisinin vakti gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı göndereceğiz ve onlar bütün diyarlarınızı kontrol altına alacaklar, bu gerçekleştirilmesi gereken bir vaattir.” (İsra, 5)

Her iki ayetten de (İsra, 4-5), gayet açık şekilde anlaşılmaktadır ki Yahudiler, İslam’ın, Mekke döneminden sonra fitne ve fesat çıkaracaklar, ancak vakti geldiğinde, Cenab-ı Hakk’ın ‘kullarım’ dediği Müslümanlarla bu ateş söndürülecek ve Yahudiler bozguna uğratılarak, bütün diyarları İslam’ın kontrolüne girecektir… Nitekim aynen böyle olmuş, Mekke dönemi, Medine hicreti ve sonra gelişen olaylarla Yahudiler, çıkardıkları her türlü hile ve entrikaya rağmen ilk Müslümanlar tarafından mağlûp edilmişler ve Medine, Hayber, Teyma gibi bölgelerdeki Yahudi gücü yok edilerek buralardan kovulmuşlardır. Yani, İsra Suresi’nin 5. ayetindeki vaat gerçekleşmiş ve Yahudiler, ikinci fesatlarına kadar bu bölgelerde aktif olarak barınma şanslarını kaybetmişlerdir.

Yahudilerin ayette adı geçen ikinci fesatları acaba hangisidir ve ne zaman gerçekleşecektir?

İsra Suresinin 6. ayeti çok manidardır: “Bunun ardından sizleri onlara galip getireceğiz, mallar ve çocuklarla size yardım edecek ve savaş halinde sayınızı artıracağız.”

Bu ayette Cenab-ı Hak, Yahudilerin bu defa aynı bölgelerde bir gün tekrar hakimiyet şeklinin bir ‘devlet’ tarzında olacağını da haber vermektedir. Zira ayetin metninde geçen ‘kerre’ kelimesi, Arapça’da ‘devlet’ ve ‘hakimiyet’ manalarında kullanılır. Nitekim, İslam’ın ilk devirlerinden sonra (1. Fesattan sonra) 1948’lere kadar önemli bir Yahudi meselesiyle uğraşmayan Müslümanlar, 1948 yılında Yahudilerin bir İsrail Devleti kurmasıyla ikinci Yahudi fesadıyla karşılaşmışlar ve Yahudiler, hakimiyeti tesis ederek, bu bölgeyi elde etmişlerdir.
“…mallar ve çocuklarla size yardım edecek…” mealindeki 6. İsra ayetinin içinde geçen bu ifadeler, kurulan İsrail Devletinin, Hıristiyan Amerika ve Batı’dan gelen yardımcılarla ayakta duracağını, bize bir Kur’an mucizesi olarak haber vermektedir!

İsra suresinin 6. ayeti, “… savaş halinde sayınızı artıracağız…” şeklinde bitmektedir. 1948 yılında, özellikle Amerikalı Yahudilerin muazzam filolar halinde ve aylar boyu süreyle İsrail’e göç etmeleri, bu ayetin mucizevî bir tezahürüdür.

Öyleyse Yahudilerin ikinci fesadı, şu andaki İsrail Devletinin fesat ve zulmüdür.

Halen Filistin’in en ücra köyünde bile sürmekte olan ve herkesi, insanlığından utandıracak zulmün sonunu merak edenler, Yahudilerin Peygamberimizden sonraki durumuna işaret eden İsra Sûresinin 4 ve 5. ayetlerinin devamı olan 7. İsra ayetini dikkatle okusunlar.

“Vaatlerden ikincisinin (başkaldırmanızın) ceza vakti geldiğinde (öyle kullar göndeririz ki) yüzlerinizi kötü duruma soksunlar (üzüntüden suratlarınızın asılmasına sebep olsunlar) ve ilk kez girdikleri gibi yine Mescid’e (Kudüs’e) girsinler ve ele geçirdiklerini mahvetsinler.”

Cenab-ı Hakk’ın Yahudilerin bir gün galip gelerek, yeniden devlet kuracaklarını bizlere bildirdiği İsra 6. ayetten sonra gelen İsra 7’de, bu devlet zulmünün bir gün biteceği ve Müslümanların ilk defa olduğu gibi tekrar Mescid-i Aksa’ya girerek Yahudileri cezalandıracağı ve onların yüz hatlarının çok kötü bir hale geleceğini bizlere müjdelenmektedir. Dikkat edilirse, Müslümanların tekrar Mescid-i Aksa’ya gireceği ifadesinde; Mescid’in Yahudilerin işgalinde olacağı da anlatılmaktadır. Nitekim Mescid-i Aksa, 1967 yılında Yahudilerin eline geçmiştir.

• İsra suresinin sonunda da Yahudilerin ikinci fesadı ile ilgili bir başka ayet yer almaktadır:
“Sonra İsrailoğullarına bu memlekette siz oturun, diğerinin vakti gelince, hepinizi bir araya getiririz” dedik. (İsra 104.)
Bu ayetin metninde geçen ‘lefife’ kelimesinin Arapça manası ‘muhtelif topluluklar’ demektir ki, 1948’de İsrail’i kuran Yahudi göçmenler, muhtelif topluluklar halinde dünyanın her tarafından FİLİSTİN’e gelmişler ve 14 Mayıs 1948 gecesinde İsrail Devletini kurmuşlardı. (Jerusalem Post 10 Ağustos 1967) Cifir ilmine vakıf olanlar, bu ayetteki ‘lefife’ kelimesinin yılı, ayı ve gününe varana kadar İsrail Devletinin kuruluş tarihini gösterdiğini çok iyi bilirler.

İsra Sûresine ait ayetlerin tefsirinden sonra, yazımızı şu Hadîs-i Şerif ile sürdürüyoruz.

Evet, Ahirzaman peygamberi buyuruyor:

“Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar, o ağaç ve taşlar konuşarak, “Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür,” diyecek. Sadece ⁄arkad ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır.” (Ennihaye, cilt 1, shf. 87, 103, 104, 117, İbni Mace, cild: 2, shf: 1363; Müslim, cild: 4 Shf: 2239)

Hadiste adı geçen ⁄arkad ağacı. Kamus’ta “Sincan Dikeni” veya “Yahudi ağacı” olarak belirtilir. Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde ise Karaçalı, Karadiken, Kunar, Çalıtohumu, Çalıdikeni, Çeşmizen ve Hz. İsa Dikeni gibi çeşitli isimler altında tanınır. Boyu 2-3 m. olan bu ağacın Latince ismi “PALIURUS SPINA CHRISTI”dir.

Tehlikeli dikenlere sahip olan bu ağaç, Filistin havalisinde Yahudiler tarafından halen çok yaygın bir şekilde dikilmektedir…

“Onlar toplu olarak sizinle savaşmazlar ancak müstahkem şehirlerde yahut surların ardında sizinle savaşmak isterler. Kendi aralarındaki çekişmeleri oldukça çetindir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Öyledir, çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur” (Haşr, 14)

Bundan yıllar önce gazetecilerin, İsrail Devleti’nin o günkü başbakanı Şimon Perez’e “Kur’an-ı Kerim, sizin devletinizin yıkılacağından haber veriyor” diye hatırlattıklarında, Perez şu cevabı vermişti:

“Kur’an’ın bahsettiği Müslümanlar gelsin, düşünürüz.” (Tercüman Gazetesi, Ergun Göze, 1986)
Yazımızı, İsra sûresinin 51. ayetiyle bitiriyoruz:

“Sana alaylı alaylı başını sallayacaklar ve ne zamandır, diyecekler. Sen, ‘yakında olması mümkündür’ de.”

Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.”

Eğitimci Yazar Metin Alkan

Yazar:

79 thoughts on “Kur’an-ı Kerim’de İsrail’in Sonu

  cepedit

  (12 Temmuz 2014 - 11:06)

  Gerçekten açıklayıcı bir anlatım olmuş teşekkürler

  semiha

  (13 Temmuz 2014 - 11:06)

  İnşallah

  Emrah

  (13 Temmuz 2014 - 11:06)

  Yahudileri bozguna ugratip sehit olmayi nasip eyle Allah’im insAllah

   tuba

   (29 Aralık 2017 - 11:06)

   amin

  aziz dost

  (14 Temmuz 2014 - 11:06)

  kuranda geçen bütün ayetler gerçektir haktır ve gerçek olacaktır

  Arzu

  (17 Temmuz 2014 - 11:06)

  Amenna çok şükür ki kitabımız kuranı kerim diyen müslümanız vay o yahudilerin o israil köpeklerinin haline !

  selahattin

  (18 Temmuz 2014 - 11:06)

  Allah’ım Kahhar isminle İsrailoğullarını kahreyle.

   tuba

   (29 Aralık 2017 - 11:06)

   amin

  ercan

  (18 Temmuz 2014 - 11:06)

  Aminn

  mustafa

  (18 Temmuz 2014 - 11:06)

  kardesler ısraıl cok acı cektırıyo ama muslumanlar bunu gordugu halde bırlesmıyo tek dık duran ulke turkıye hangı arap ulkesı destek verıyo hıc bırı bırlık yok halıfelık bırlıktı kaldırıldı sımdı bırlesemıyoruz kuranı kerım de yazılanlar dogru net acıklaması var acıklamasını yapandan da yazandanda ALLAH razı olsun ama nezaman guclenıp bırlık olum yahudılerı ve hırıstıyanları yok ederız bılmıyorum ınsallah muslumanların ve ALLAHIN gazabına ugrar bunun ıcın cok caslısıp kendımızı gelıstırmemız gerekıyo muslumanlar onları yok edecek ama nezaman bılmıyorum bıran once bırlık olmamız lazım

   bekir

   (26 Temmuz 2014 - 11:06)

   inşallah allahu teala kuranda zamanı gizlemiştir o gün sağlam kalpler rabbul alemin izniyle olacak yaradan ol demeden olmayacak ve bizlerde bu yükü kaldıramayacak kadar şu anda günahkar ve göz yumuyoruz allah c c bizleri af etsin inşallah mehdi a.s ile başlayacak o vakit çok az kaldı gibi allah c c daha ii bilir emir gelmeden olmaz.

    ömer

    (22 Mart 2018 - 11:06)

    mehdi diye bir sey yok insanlar kandirildi yeter mehdi mehdi kendinize gelin son peygamber hz muhammed s.a.v ondan sonra baska peygamber gelmiyecektir kurandada belirttigi gibi lutfen muslumanlar uyanin artik

     Sultan

     (25 Ağustos 2018 - 11:06)

     Kardeşim mehdi diye birşey yok demeden önce neden hz. Muhammed. sallallahu aleyhi vessellem . Efendimizin sahih hadis i Şerif kitaplarından araştır mıyorsun dinimiz araştırıp öğrenmeye değer dır elhamdülillah selam ve dua ile kardeşim

   Emre

   (19 Aralık 2017 - 11:06)

   Yahudileri ve hristiyanları neden öldürüyorsun onlar sana ne yaptı?

    Erdi

    (01 Ocak 2018 - 11:06)

    Emre sen eşek beyinli oldugundan anlamazsin

    Erdal

    (30 Ocak 2018 - 11:06)

    Canımız sıkılıyor bizde ölduruyoruz

  Arzu Arzum

  (19 Temmuz 2014 - 11:06)

  Israil devletinin sonu

  NurMurad

  (20 Temmuz 2014 - 11:06)

  İlk önce onlara kulluk eden ateistleri öldürmek gerek, sonra da bu katillerin sonuna çikmak gerek

  nida

  (20 Temmuz 2014 - 11:06)

  Allahrazi olsun

  tahir cavlan

  (21 Temmuz 2014 - 11:06)

  Rabbimin adaletinden sual olunmaz

   soner şirin

   (22 Temmuz 2014 - 11:06)

   allahım banada birgün israil yahudisini öldürmeyi nasip et

  meral

  (22 Temmuz 2014 - 11:06)

  Sukurler olsun birazda olsa kalbim serinledi allah bunlari kahredecek …

  soner şirin

  (22 Temmuz 2014 - 11:06)

  allahım banada birgün israil yahudisini öldürmeyi nasip et

  samet

  (22 Temmuz 2014 - 11:06)

  Yüreğime su serpildi resmen

  kip

  (23 Temmuz 2014 - 11:06)

  Üzgünüm dostlar ama kacirdiginiz bir nokta var..yahudilerin sonu olarak adlandirdiginiz kisim Kur’an da yer almiyor. Hocamizin da acikladigi gibi bu bir ayet degil “hadis-i serif” hadisi serif tanim itibari ile Peygamberin degisik olay veya hadiseler karsisinda insanlari aydinlatmak Kur’an daki bazi ayetleri daha acik bir dille ifade etmek icin soylendigi İDDIA edilen sözler bütünüdür…hadisler de sadece soylendigi iddia edilen sözlerdir ve gercek olma ihtimallerine göre de sahih hadis, hasen hadis ve zayif hadis olarak ayrilir…sonucta Kur’an da yer almadigi icin de hicbir din hocasi da cikip bunun Allahin kelami oldugunu veya Peygamberin sozu oldugunu % 100 iddia edemez….dolayisi ile olasiliklar üzerinden hayallere kapilmayin derim

   Arafat

   (16 Aralık 2017 - 11:06)

   Sana bir hadisi Şerif hatırlatayım. Kostantiniyye elbette fetholunacaktır. “Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.” onun için hadisi şerefin ve kuran kerim yazdiklari olasılık olmaz. Gerçektir doğrudur. Kuran kerim nettir açıktır aynı şekilde hadisi Şerif lerde…

    Emre

    (19 Aralık 2017 - 11:06)

    Iyi sen bu hurafelere inanmaya devam et yakında göreceksiniz hepiniz gerçekleri!!!!

     Erdi

     (01 Ocak 2018 - 11:06)

     Emre mezarda biryerlerine birsey girdiginde anlarsin

  kip

  (23 Temmuz 2014 - 11:06)

  Son olarak benim bu yazinin butununden cikardigim sonuc Isra Suresinin Israil devletinin kurulusunu o zamandan belirtmis olmasi ve bunun gerceklesmesi ile de bir Kur’an mucizesinin daha gerceklesmis oldugudur.

  anıl

  (23 Temmuz 2014 - 11:06)

  kip sadece iyi oku yavrum benim sadece kuruluşu değil ayet olarak müslümanların 2.kez israiloğullarını bozguna uğratıp tekrar yerlerini elinden alacaklarını ve yokedeceklerini yazıyor kör

   teoman

   (22 Aralık 2014 - 11:06)

   ne Zaman kirmizi kar yagarsa o Zaman dediginiz olur

  zabihullahjan

  (24 Temmuz 2014 - 11:06)

  Bu kadar müslümanın duasının kabul olmadığı zamanının gelmediğindenmiş demek

  tayfun

  (24 Temmuz 2014 - 11:06)

  Neticede Allah cellu cellalu ölen o masum bebelerin yüzü suyu hürmetine top yekun hepsinin belasını versin…amiiin..

  mustafa can

  (25 Temmuz 2014 - 11:06)

  şükürler olsun rabbime. Kur’an da onların mahvolacağını yazıyorya. içim rahatladı. keşke bende bu Yahudileri mescidi aksadan çıkaracak kahraman askerlerin içinde olsam. sonrada şehit olsam. ah ah

  brş

  (25 Temmuz 2014 - 11:06)

  Yanlış okuyosunuz kip doğru diyo.müslümanlarla yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmayacak diyo.yahudileri ne bir ağaç ne bir taş saklayacak.yani bu yahudilerin israil sonu dediğinz zaten bütün müslümanlarla yahudiler arasında savaş çıktığında olucak şuan değil.ahir zaman geldiğinde yani..

   Öz

   (03 Ağustos 2014 - 11:06)

   Âhir zaman şu an yaşadığımız zamandır

   ÖzT

   (03 Ağustos 2014 - 11:06)

   Âhir zaman şu an yaşamakta olduğumuz zamanın adıdır

  cihad

  (26 Temmuz 2014 - 11:06)

  Rabbim neyi ne zaman yapacagini bizlerden iyi bilir. Sukurler olsun ki islam bizim dinimizdir. Ve allah her zaman muslumanlari sevecektir. O bize guc kuvvet versin. Gerisi kolay…

  emrullah

  (29 Temmuz 2014 - 11:06)

  Allah razi olsun ustadimm

  batman

  (31 Temmuz 2014 - 11:06)

  Arkadaslar ben size bir sey haber veregim mi biz filistinde sehit olan musluman kardeslerimize degil bence bizim kendimize acimamiz gerekir bizler her zamanki gibi imtihanda oldugumuzu unutup vahsice sehit edilen kardeslerimize sadece seyirci kaliyoruz suphesiz ziyanda olan o vahsi katliamci israil yandaslari ve katliami destekleyen birde muslumaniz diyen ve sadece seyirci olan bizleriz .allah bizleri mesul etmez insaallah .allah bizleri affetsin ve yardimcimiz olsun .icimiz kan agliyor allah bu kani durdursun amin.

  abdullah turan

  (31 Temmuz 2014 - 11:06)

  hocam ellerinize sağlık bu kadar güzel yorumlanıp anlatılır veya yazılır diyim yahudilerin canı cehenneme 🙂

  yusuf

  (01 Ağustos 2014 - 11:06)

  suan müslümanlarda en güçlü ülke biziz bence israilin sonu yakındır israilin sonunu biz getircek gibiyiz

  atilla

  (03 Ağustos 2014 - 11:06)

  Batman bu kismi okumadin sanirim.
  Sana alaylı alaylı başını sallayacaklar ve ne zamandır, diyecekler. Sen, ‘yakında olması mümkündür’ de
  Ayrica bir ayettede sabret ve sukret ifadesi kullaniliyor bu konu icin.kurani iyi bilmem ama bu konuyu epeydir arastiriyorum.sabret dogru zaman icin ve sukret bu serefe senu layik gordugumuz icin.burda sorulmasi gereken soru serefe layik gorulen millet hangi millet.bi cok kaynak o milletin nuh ( s.a.v) in oglu yafesin soyundan gelenler olacagini soyluyor yafesin soyuda turklerdir.ayrica isralin kuzeyden gelen guclu insanlar elinden olucak deniyor bu bilgi dogrudan kimlik belirten bir bilgi,dogrulugu supheli ve bunu dogrular gecerli bir kaynak bulamadim.dogruysa israilin sonu kesinlikle turklerin elinden olacak.bu arada nuhun 3 oglundan 3. Yafes ve onun ogullarindan birinin adi turk yani turkler onun soyundan geldi. Nuh ( s.a.v)in diger iki oglu ham yahudiler dir hamin ogullarindan birinin adi aamelikan dir ve diger oglu sam onun soyuda araplardir.nuh peygamberin soyunu incelemenizi tavsiye ederim. Nuh (s.a.v) min yafes ham ve sam icin bir duasi vardir internette direk cikar okurasaniz bi cok seyi daha iyi anlarsiniz.

  mansur

  (04 Ağustos 2014 - 11:06)

  Allahim insallah birgun muslumanlar galip gelirde;ben orada sehit olurum.kahrolsun israil ve ona destek verenlerle;diger ulkelerdede muslumanlara zulum yapanlar.ey gercek musluman olanlar artik birlik olma zamanidir yahudi mallarina hayir.

  özlem

  (06 Ağustos 2014 - 11:06)

  yakında olması mümkündür inşallah..

  ilker

  (27 Ekim 2014 - 11:06)

  Bizlere gecede gundezde dost olarak allah yeter. Unzurna

  hakan

  (09 Kasım 2014 - 11:06)

  Katli vacip olan bu insan müsvettelerini geberten ordu mensubu olmayı bana nasip eyle ALLAHIM…

  ahmet

  (19 Kasım 2014 - 11:06)

  ALLAHIN İZNİYLE ONLARI YOK EDECEK MÜSLÜMANLAR TÜRKLER OLACAKTIR.ALLAH BİZE O GÜNLERİ GÖSTERİR İNŞ.

  Nazim mert

  (18 Aralık 2014 - 11:06)

  ALLAHIM bizlerede görmeyi nasip eylesin yok oluslarini INSALLAH

  Adem ARSLAN

  (09 Ocak 2015 - 11:06)

  ALLAH BANADA NASİP EDER İNŞAALLAH O GÜNÜ VE ORDA ŞEHİT OLMAYI KALBİM ALLAHTAN BAŞKA BİŞEY İÇİN ATMASIN GERÇEK ŞEHİT OLMAK O YOLDA İNŞAALLAH

  Şefik Şaşmaz

  (23 Şubat 2015 - 11:06)

  Onları öldürme ya Rab onları hak dini olan müslümanlığa yönelt her şeyi yaratan Rab Allahım sen ki yeri göğü yarattın yok etmekte senin elinde müslim kardeşler müslüman olduğunuzu unutmayın beddua etmeyin

  mustafa27

  (21 Nisan 2015 - 11:06)

  Biz onları sevmiyoruz ama bizlerde yahudi hıristiyan aşığı çok fazla pembe rüyadalar alınan ürünlerde bile özellikle kafirlerin ürününü seçiyorlar.

  mrvz

  (31 Mayıs 2015 - 11:06)

  Allahim sen bize ogünleri görmeyi nasip ed insallah

  mustafa

  (19 Haziran 2015 - 11:06)

  İsrail ve Ermeni’lerden neden çok nefret etiğimi anladım

  erdal

  (21 Haziran 2015 - 11:06)

  Allahım banada yahudi öldürmeyi ve şehit olmayı nasip et

   Emre

   (19 Aralık 2017 - 11:06)

   Sen teröristsin şehit olamassın ayrıca Naziler gibi ırkçısın!!!!

    Erdi

    (01 Ocak 2018 - 11:06)

    Emre sende o agactan dik evine.belki lazim olur sana.ama dikkar et dikenleri sana batmasin

  Burak

  (01 Temmuz 2015 - 11:06)

  Hepsini tek tek öldürmek istetdimmm

  ramazan

  (18 Ağustos 2015 - 11:06)

  Diyorlarki i eski muslumanlar yok o iş zor biraz diyorlar muslumanlar dagildi galip olamayiz diyorlar diyen kardesime diyorum ALLAH C.C bilmiyormu sanki bu zamanin boyle olacagini ALLAHTAN umit kesilmez

  selim

  (28 Ağustos 2015 - 11:06)

  Ne kadar acı: Eğitimci yazar Türk milletinin dikkatini İnsanlığın ve Turkiyenin değil, Allahın yarattığı ve Allahı Müslümanlara da tanıtan Yahudilere nefrete odaklanmış. Yorumlar, maalesef ne kadar çok insanın bu beyin yıkaması içinde yaşadığını gösteriyor. Bilgili ve kafası çalışan tek yorumcuları Kıp, bunlar Tanrı kelamı değildir der. İlahiyat uzmanları, bunlar muayyen bir donemde İslamiyeti kabul etmemekte direnen Yahudileri zorlamak için eklenmiş hadislerdir der. Kimse dinlemez. Yahudi ağacı denen ağacın Israilde en çok dikilen ağaç olduğu da yalan. Perez alay etmedi. Bunları yapacak Müslüman olmayacaktır demekle kıyametten önce Müslümanların bu gibi nefretten arınacaklarına inancını ifade etti.
  Allah aşkına, Yahudinin akıbetinden önce yüzbinlerce muslumanın Müslüman tarafından olduruluyor, onu düşünmek lazım değil mi?Sese

  Dogan

  (03 Aralık 2015 - 11:06)

  Mükemmel acıklama

   salih

   (26 Temmuz 2016 - 11:06)

   müslüman kardeşlerimize yaptıkları ortada bu gün onlarla savaş içerisinde olsak bir dakika düşünmeden giderim canlarını almaya rabbim bize nasip etsin inşaallah

  Ensar

  (03 Ağustos 2016 - 11:06)

  ins vakit gelicek yahudileri ezip gecicez.. islamin sancagini tasiyan turkiyemin dusmanlarindan sana siginiriz allahim.. Sen bizimle ol ki bu kafirleri alt edelim onlarin kökünü kaziyalim. Sen bu millete ve bu ulkeme o guzel gunleri goster. islamin dusmanlarini kahreyle..

  servet

  (20 Nisan 2017 - 11:06)

  Allah savaşıp şehid olanlardan etsin hem nefsi ile hem kafirlerle

  Meral keskin

  (22 Mayıs 2017 - 11:06)

  Arkadaşlar suriye karıştıktan sonra israilin suriyeyi işgal edeceği yazıyor hadislerde. Sonra süfyani denen ve esadı temizleyen biri sünni şii çatışmaya çalılaşacak.Kufeyi katledecek.Sıkı durun iranın geçişine izin vereceği horasan ehli kufeyi kurtaracak.Süfyaniyi suriyede takip edecek ve ordan kuduse inecek.Bayrak oraya mutlaka dikilecek.Zaman yaklaştı.Horasan afganistan ve iranın bir bölümünü kapsıyor.Beyaz kıyafet siyah sarıklı olacaklar hadisler net. Bu kimi çağrıştırıyor.Taliban net.Kudusu kurtarma operasyonu onlarla başlayacak.

  Murat yetimoğlu

  (10 Aralık 2017 - 11:06)

  Evet çok yakın inşaellah isra suresinde müjde var inşallah RABBİM bizide o övgüye dahil eder ölür sek şehid olup hazreti hamza ya evlat oluruz sağ kalırsak ta övgü ye layık olup hergün bayram ederiz ya rab lutfet tin bizi müslüman anne ve baba ya evlat ver din sana sonsuz şükürler olsun bizi sana ve efendimize layık eyle ya rab ümmetimuhammadi ve evlat larını her türlü bela dan şeytanın şerrin den ve hilelerin den koru ya rab bizi birleştir senin ve islam ın düşman larına karşı bizi güçlendir amin amin amin yarabbulalemin

  Murat yetimoğlu

  (10 Aralık 2017 - 11:06)

  Ayet kardeş isra suresini oku hadis demiyoruz ayet ve kardeş lerim biz kimseyi öldür me taraftarı değiliz beddua değil ALLAH ın lanet lediği bir kavim den bahsediyoruz biz katil değiliz müslüman kadife gibidir değil insan ı hiç bir canlı yı inciltmez ama savaş başka dır onlar tarihin de katlettik leri bir çok peygamber bile var onlar bile bile ALLAH a muhalefet ettiler onların hakkında bir sürü ayet var peygamber leri öldüp kitap ları kendi nefisleri ne göre yazmak sureti ile değiştirip tahrib etti ler ALLAH o yüzden onları defalarca sınadıktan sonra onları lanetledi onlar la ilgili ayet leri dikkatli okuyun onların lanet len diği ni ayetler açık şekilde belirtiyor ALLAH ümmetimuhammed e birlik beraberlik ve kuvvet versin inşaellah

   Emre

   (19 Aralık 2017 - 11:06)

   Onları geçmişte yaptıkları ile yargılayamayız!!!!

    Ümit

    (14 Mayıs 2018 - 11:06)

    Çok salak bir adamsin

  Kadir

  (11 Aralık 2017 - 11:06)

  İnşallah isralin bizim tarafımızdan yok olacağı yakındır orda türk ve islam bayrağı altında şehit olmak inşallah nasip olur bize kahrolsun israil

  Ahmet

  (17 Şubat 2018 - 11:06)

  Hangi gecmis yil 2018 ve yahudiler hala ortadoguyu karistiran tek millet

  Hasan

  (01 Nisan 2018 - 11:06)

  İsrail maşa.asıl pisligin başı ingilizler.görünen amerika maşa israil.yerleri ve gökleri yaratan zerre zulme çamaşır durmaz. ALLAH sonsuz güç sonsuz sabri sahibi.

  Hasan

  (01 Nisan 2018 - 11:06)

  ALLAH zulme izin vermez

  Rahman

  (02 Nisan 2018 - 11:06)

  Gün geldi !

  Ümit

  (14 Mayıs 2018 - 11:06)

  Allah var Allah yar bizi yaratan gözeden sabrediyorsa bize söz düşmez rabbim hepimize inşaallah Yahudi’nin kısaca gavur olan tüm insanlığın uğradığı gazabı azabı görmeyi nasip etsin amin

  Muhammed

  (17 Mayıs 2018 - 11:06)

  Allahım Sen o doğru zaman geldiğinde. Bir tek Müslümanın kaçamayacağını yabudilerin. Kahru perişan olacağı günü inşallah bize nasip eyle bu ugurda şehit olmak kadar güzel bşy yok sonunda hak var allahım Sen tüm Müslüman alemine yardım eyle amin.

  sevgi sözleri

  (21 Mayıs 2018 - 11:06)

  Allah var, gam yok!..

  erdem

  (26 Temmuz 2018 - 11:06)

  Maalesef Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sitesinde 2. yok oluş gerçekleşmiştir yazıyor. Şimdi bu tefsir mi yoksa Diyanetin tefsiri mi doğru. Diyaneti de Sabatayistler ele geçirmiş sanırım.
  https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/%C4%B0sr%C3%A2-suresi/2034/5-7-ayet-tefsiri

  Ahmet

  (28 Ağustos 2018 - 11:06)

  Durumlar sıkıntılı gibi görünüyor…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir